The Giraffes
The Giraffes Tour Dates
The Giraffes My Space
buy Giraffes Stuff
The Giraffes Sounds
The Giraffes Pictures
The giraffes Videos
Read Shit About the giraffes
Contact The giraffes
Join The giraffes Mailing List
The Giraffes EPK
The Giraffes Pretty in Puke